BM  | EN
Theme: Blue and Green Theme: Blue and Green Theme: Red Theme: Green
Font: IncreaseFont: NormalFont: Decrease
Background: 1 Background: 2 Background: 3 
The Official Website of
Sibu Municipal Council

Profile < CouncillorProfile < Councillor
List Of Councillors
Committee System

History : SUDC
History : SMC
Sibu Urban District Council (SUDC)
Sibu Municipal Council (SMC)


1958 - 1959
1959 - 1963
1963 - 1981
1981 - 1983
1983 - 1985
1985 - 1987
1988 - 1990


1991 - 1992
1993 - 1994
1995 - 1996
1998
1999 - 2000

2004 - 2006
2009
2010 - 2013
2014 - 2015
2016 - 2018
2019 - 2021

Council Chairman :

Datuk Yao Ping Hua

Deputy Chairman :

Tieu Sung Seng

Councillor :

1.

Tuan Haji Ajamain bin Ibrahim

2.

Bujang bin Ahmad Zaidi

3.

Cheng Chung Ching

4.

Cheng Yew Jock

5.

Chew Peng Ann

6.

Chua Ngung Ngo

7.

Dayang Pauziah binti Haji Hashim

8.

Douglas Sullang

9.

Henry Barayan anak Kandawang

10.

Hii King Hiong

11.

Ismail bin Sanyut

12.

Joseph Tang Chock Chung

13.

Katie Lau

14.

Kong Sien Han

15.

Kuo Ging Bing

16.

Dr. Soon Choon Teck

17.

Stephen Tang Chew

18.

Tan Kheng Aik

19.

Ting Wee Ung

20.

Wan Hamid Edruce bin Tuanku Haji Mohd.

21.

William Lau Kung Hui

22.

Wong Chih Yong

23.

Wong Hieng Bing

24.

Wong Kie Yik

Both Chairmanship and Deputy Chairmanship continued till end of 1987.